เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ลักษณะดินของตำบล

    สภาพดินของตำบลถ้ำใหญ่  พื้นที่เป็นควนเขาเนิน  ซึ่งดินบริเวณนี้มีความสมบูรณ์ดีมาก  เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด  ส่วนที่ราบความสมบูรณ์ของดินปานกลาง  เหมาะแก่การปลูกพืชหลายชนิด  ได้แก่ยางพารา  ไม้ผลไม้ยืนต้น  พืชไร่  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่