เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

15.2 รายงานการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ๋


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา