เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

15.2 รายงานการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ๋


นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-