เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองช่าง


นายอนันตชัย เขียวจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายญฒม์ธนันตร์ สังข์เพชร

ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

งานผังเมือง

นายอภิชน อ่วมคง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายวีรยุทธ ศรีนวลชาติ

ผุ้ช่วยช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ฝ่ายการโยธา

นายสมศักดิ์ ตระบันพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานโยธา

- ว่าง-

นายช่างโยธาปฎิบัติการ

งานสาธารณูปโภค

นายธีรยุทธ์ ยอดระบำ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวนงค์ลักษณ์ ภักดีชน

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา