เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองช่าง


ว่าที่ ร.ต.จรวย โมสิโก

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ชัย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

งานผังเมือง

นายวีรยุทธ ศรีนวลชาติ

ผุ้ช่วยช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ฝ่ายการโยธา

นายญฒม์ธนันตร์ สังข์เพรช

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานโยธา

นายศุภรุจน์ ป้องแก้ว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

งานสาธารณูปโภค

นายธีรยุทธ์ ยอดระบำ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวนงค์ลักษณ์ ภักดีชน

เจ่าพนักงานธุรการ

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา