เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

สำนักปลัด


นายสุเมศ มณีนิล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางจิรา สมศิริ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานนิติการ

นายสมพร ชนาชน

นิติกร

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวเรวดี รัตนบุรี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจริยา เกิดบัวทอง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานพัฒนาชุมชน

นายสุรดิษ พรหมหมอเฒ่า

นักพัฒนาชุมชน

นางทิพย์สุดา คชพลาย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

น.ส.ภัทรวดี สุขเกษม

ผช.นักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

งานแผนงาน และงบประมาณ

น.ส.กรรณิกา พินสุวรรณ

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเสาวลักษณ์ สังข์ชุม

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ฝ่ายปกครอง

นางปิรัญญา รัตนพันธ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนราษฎร

- ว่าง-

เจ้าพนักงานทะเบียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายทนงศักดิ์ บุญทรง

นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นายธีระยุทธ ไตรสนาคม

นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นายสุเมธ รักษ์ประทุม

พนักงานขับรถ(ลูกจ้างประจำ)

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

นายประเทือง จันทร์ชู

ยาม

ฝ่ายธุรการ

นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

งานกิจการสภา

น.ส.จินตนา กุศลสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นายเสรี ศิริรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุธิดา พึ่งพล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวปิยธิดา บุญเชิญ

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานนักการ

นายสมโชค เส้งสุย

นักการ (ลูกจ้างประจำ)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา