เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง


นางธัญญรัศม์ คงวัดใหม่

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

งานการเงินและบัญชี

- ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางศุภวรรณ เพชรช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ

นักวิชาการพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางชมัยพร ทองคำชุม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน

นางเยาวลักษณ์ พรหมศร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางสาวมยุรฉัตร ศักดิ์ณรงค์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางสาวกัลยา ชูศรี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวอังคณา อินทร์แก้ว

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่