เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  สวนผลไม้  ปลูกพืชผัก  ไม้ดอก ไม้ประดับ  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง เป็นหลัก  รองลงมาคือ  ค้าขายและรับราชการ

1 ด้านการเกษตร           

ทรัพยากรและผลผลิตที่ทำกินของประชาชน

-  พื้นที่ทั้งหมดของตำบลถ้ำใหญ่                             48,726.0            ไร่

-  พื้นที่สาธารณะ                                                   15,543.5             ไร่

-  พื้นที่ที่ดินทำกินทั้งหมด                                       33,182.5            ไร่

โดยแยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร

-  พื้นที่ทำสวนยาง                                                 19,651.5             ไร่

-  พื้นที่ทำสวนไม้ผล                                              12,346.0             ไร่

-  พื้นที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอื่น ๆ                        1,185.0               ไร่

2 การส่งเสริมอาชีพของประชาชนในตำบล

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

1.  ศูนย์รวบรวมผลผลิตการเกษตรตำบลถ้ำใหญ่  หมู่ที่ 2

2.  กลุ่มเลี้ยงสุกรตำบลถ้ำใหญ่        หมู่ที่ 9

3.  กลุ่มไม้ผลบ้านจำปา   หมู่ที่ 3

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร      

1.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำยาอเนกประสงค์ หมู่ที่  5

2.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   หมู่ที่  6

3.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกปลิว หมู่ที่  9      

4.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำรอบ         หมู่ที่  9

5.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   หมู่ที่  10

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน         

1.  กลุ่มอนุรักษ์ปลูกพืชสมุนไพร  หมู่ที่ 2

2.  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านจำปา หมู่ที่  3

3.  ถาวรรุ่งเรืองการเกษตร  หมู่ที่  4

4.  ร้านค้าชุมชน             หมู่ที่  4    

5.  รำวงย้อนยุกต์บ้านนาตาแย้ม หมู่ที่  5

6.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร      หมู่ที่  6

7.  แม่บ้านสุขสำราญบ้านหลังค่าย      หมู่ที่  7

8.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหลังค่าย            หมู่ที่  7

9.  กลุ่มกลองยาวสุขสำราญบ้านหลังค่าย          หมู่ที่  7

10. กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านเกษตรกรค่ายศรีนครินทร์  หมู่ที่  7

11. แม่บ้านเกษตรน้ำตกปลิว  หมู่ที่  9

12. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำรอบ หมู่ที่  9

13. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 9

14. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     หมู่ที่ 10

3 แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ดูงาน

- สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

1.  อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง                                       หมู่ที่  2

2.  อุทยานแห่งชาติน้ำตกปลิว                                      หมู่ที่  9

3.  น่านวังปลิง                                                            หมู่ที่  1

4.  สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ                                               หมู่ที่  6

5.  วัดถ้ำใหญ่                                                             หมู่ที่  4

- สถานที่ดูงานเชิงเกษตรอนุรักษ์        

1.  พืชสมุนไพร                                                           หมู่ที่  2 

2.  สวนมังคุดอายุ  200  ปี                                            หมู่ที่  3 

3.  การทำไม้กวาดดอกหญ้า                                         หมู่ที่  9 

4.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                                              หมู่ที่  10

5.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กก.ตชด. 42)               หมู่ที่   7

6.  กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)                                    หมู่ที่   7

4  การอุตสาหกรรม

- โรงงานอุตสาหกรรม                     จำนวน   6    แห่ง

1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)            หมู่ที่  2

2. บริษัท เมืองใหม่คันทรี จำกัด (มหาชน)                      หมู่ที่  2

3. บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด                    หมู่ที่  2

4. บริษัท เพิ่มผลศิลา จำกัด                                         หมู่ที่  2

5. บริษัท ยูนิรับเบอร์ จำกัด                                          หมู่ที่  4

6. บริษัท ออกซิเจน ภาคใต้ จำกัด                                หมู่ที่  7

5 สถานประกอบการด้านบริการ

- ปั๊มน้ำมัน  หมู่ที่ 7                       จำนวน    1   แห่ง

- โรงแรม /รีสอร์ท                         จำนวน    7   แห่ง

- แมนชั่น                                     จำนวน    2   แห่ง

- หอพัก                                       จำนวน   34  แห่ง

- ร้านอาหาร                                 จำนวน    4   แห่ง

- อู่ซ่อมรถยนต์                             จำนวน    4   แห่ง

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่