เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

16.3 ประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา