เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  (ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล)

มาตรา 50 58   ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

 

(1)   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(2)   ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 

(3)   รักษาความสะอาดของถนน หรือริมทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)   ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)   ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7)    59ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8)    60บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)    61หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

          การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรา 51 63 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1    ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 

(2)    ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

(3)    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและที่ข้าม 

(4)    ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

(5)    บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

(6)    ให้มีบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

(7)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(8)    ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 

(9)    เทศพาณิชย์

 ประกาศกำหนด

(1)     การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3)     การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(4)     การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(5)     การควบคุมอาคาร

(6)     การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(7)     การรักษาความงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(8)     กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ 

(1)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(2)   การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(3)     การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

(4)     การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(5)     การส่งเสริมกีฬา 

(6)     การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(7)     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(8)     การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(9)     การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

(10)   การสาธารณสุข การอานามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(11)   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(12)   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(13)   การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(14)    การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย                 

โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

 

          ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ) มาตรา  16 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(1)   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

(2)   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 

(3)   การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ               

(4)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

(5)   การสาธารณูปการ 

(6)   การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 

(7)   การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

(8)   การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(9)   การจัดการศึกษา

 

เอกสารแนบประกาศ  >>  ดาวน์โหลด

 

 

นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-