เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

การบริการขั้นพื้นฐาน

1. การคมนาคม ขนส่ง

การคมนาคม ขนส่ง ในเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ มีถนนสายหลัก ดังนี้

 - ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403)

- ถนนเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41)

ภายในเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ มีถนนหินคลุก  จำนวน  58 สาย  ถนนลาดยาง  จำนวน  33 สาย และถนนคอนกรีต  จำนวน 34 สาย

- การเดินทางสามารถเดินทางได้ โดยรถยนต์ , รถโดยสารประจำทาง ,รถไฟ(สถานีรถไฟบ้านไสใหญ่)

2. การสื่อสาร โทรคมนาคม

                        - การไปรษณีย์อนุญาตเอกชน บ้านไสใหญ่                     จำนวน  1  แห่ง

                        - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                                        จำนวน  3  แห่ง

                        - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                             จำนวน  3  แห่ง

                        - อินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการฟรี  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

3. การไฟฟ้า

                                    - ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่