เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองการศึกษา


--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวพิมพ์อัปสร รัตนบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางนิยม สังขจาย

ครูคศ.2

นางสาวสุพรรษา พันธรักษ์

ครูคศ.2

ครูคศ.2

นางนิพาภรณ์ ไชยศร

ครูคศ.2

นางณัชชา เดชแก้ว

ครูคศ.2

นางสาวลมุล จันทร์ขาว

ครูคศ.2

นางสาวทัศนีย์ เกิดศิริ

ครูคศ.2

ครู คศ.2

- ว่าง-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวนภัสรตรา โชติเทวชพ

. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางดวงดาว สงขาว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานตามภารกิจ)

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

นายอรรถชัย เอี่ยมอักษร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิรินภา ฤทธิ์ศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐกมล เส้งสุย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างภารกิจ)

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่