เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองการศึกษา


--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางพัชรลักษณ์ บัวทิพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางนิยม สังขจาย

ครูคศ.2

นางนิธิพร โหสิ

ครูคศ.2

นางกรุณา สุวนันทวงศ์

ครูคศ.2

นางนิพาภรณ์ ไชยศร

ครูคศ.2

นางณัชชา เดชแก้ว

ครูคศ.1

นางสาวลมุล จันทร์ขาว

ครูคศ.1

นางสาวทัศนีย์ เกิดศิริ

ครูคศ.1

นางละมัย แก้วแกมทอง

ครูคศ.1

นางอุมารินทร์ เสนประเสริฐ

ครูคศ.1

นางสาวนภัสตรา โชติเทวชพ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

นายสาธิต สารีเร๊ะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ แก้วสุขสุด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างภารกิจ)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา