เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองการศึกษา


--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวพิมพ์อัปสร รัตนบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางนิยม สังขจาย

ครูคศ.2

นางนิธิพร โหสิ

ครูคศ.2

นางกรุณา สุวนันทวงศ์

ครูคศ.2

นางนิพาภรณ์ ไชยศร

ครูคศ.2

นางณัชชา เดชแก้ว

ครูคศ.2

นางสาวลมุล จันทร์ขาว

ครูคศ.2

นางสาวทัศนีย์ เกิดศิริ

ครูคศ.2

นางอุมารินทร์ เสนประเสริฐ

ครูคศ.1

นางสาวสุพรรษา พันธรักษ์

ครูคศ.2

นางสาวพลอยอัปสร บัวทิพย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวนภัสตรา โชติเทวชพ

. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางดวงดาว สงขาว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานตามภารกิจ)

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

- ว่าง-

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ แก้วสุขสุด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างภารกิจ)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122