เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

                        -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่           จำนวน  3  แห่ง

                                    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรวิทยาราม             หมู่ที่    2

                                    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม               หมู่ที่    5

                                    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ                     หมู่ที่    6

                        -    โรงเรียนประถมศึกษา                                        จำนวน   6  แห่ง

                                 1.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่                                 หมู่ที่      4

                                 2.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม                           หมู่ที่      5

                                 3.  โรงเรียนมหาราช  3                               หมู่ที่      7

                                 4.  โรงเรียนอนุบาลมนต์หทัย  (เอกชน)            หมู่ที่      7   

                                 5.  โรงเรียนบ้านจำปา                                 หมู่ที่      9

                                 6.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ                                หมู่ที่      10

                        -   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                         จำนวน   1 แห่ง

                                1. โรงเรียนทุ่งสง                                     หมู่ที่      2

                        -   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่                จำนวน           1   แห่ง

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                     1. วัดไตรวิทยาราม                         หมู่ที่      2

                     2. วัดถ้ำใหญ่                                หมู่ที่      4

                     3. วัดนาตาแย้มธรรมาราม                หมู่ที่      5

                     4. สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ                    หมู่ที่      6

                     5. วัดจำปาวนาราม                         หมู่ที่      9

3. สาธารณสุข

                     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำใหญ่  หมู่ที่  4            จำนวน  1   แห่ง

                     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสใหญ่  หมู่ที่  7            จำนวน  1   แห่ง

                     3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ตำบลถ้ำใหญ่                           จำนวน  7   แห่ง

4. หน่วยงานที่สำคัญในเขตเทศบาล

                     1. เรือนจำอำเภอทุ่งสง                                                               หมู่ที่  2 

                     2. สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง                                  หมู่ที่  2

                     3. ศาลจังหวัดทุ่งสง                                                                   หมู่ที่  7

                     4. กองกำกับการ 8 กองกำกับการฝึกพิเศษ                                   หมู่ที่  7 

                     5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา)     หมู่ที่  7

                      6. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค                                              หมู่ที่  7

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่