เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  12,175  คน  แยกเป็น ชาย 6,084  คน  หญิง 6,091  คน (ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม  2557)

 

ที่มา :  อำเภอทุ่งสง

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา