เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)

คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้ารราชการส่วนท้องถิ่น"คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร"


คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้ารราชการส่วนท้องถิ่น"คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร"

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่