เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ITAS (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2565 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต้องดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIIT) ผ่านระบบ Application Line หรือ คลิกที่ หรือคิวอาร์โค๊ดในแผ่นประชาสัมพันธ์

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tqhrzk

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่จึงขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงานราชการ บริษัท ห้าง ร้าน ต่าง ๆเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่