เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่ บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่มองค์กรชุมชน ในตำบลถ้ำใหญ่ เพื่อการจัดส่งโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำร่่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2560 -2570)ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา