เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1409/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา