เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ITAS (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564


นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-