เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)ตามพระรารชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา