เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

การดำเนินการเกี่ยวกับหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558


การดำเนินการเกี่ยวกับหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องและแบบคำขอแนบพร้อมกัน พร้อมเอกสารประกอบตามที่แจ้งในแบบคำร้องหรือแบบคำขอ

โดยมีแบบต่างๆ ดังนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถอ่านคู่มือได้ตามข้อ 23

 

1. คำร้อง (ใช้แนบกรณีนอกเหนือจาก ข้อ 2 - 5)

2. คำร้องต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน นิติบุคคล

3. คำร้องต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน บุคคลธรรมดา

4. คำร้องต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน

5. คำร้องขอยกเลิกหอพัก

6. แบบคำขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา

7. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา หพ.1

8. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน หพ.2

9. คำขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน หพ.9

10. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน หพ.3

11. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน หพ.10

12. คำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน หพ.7

13. คำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา หพ.6

14. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก หพ.8

15. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน หพ.11

16. คำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก หพ.5

17. คำขอดัดแปลงหอพัก หพ.4

18. ใบแจ้งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก

19. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก

20. ระเบียบประจำหอพัก

21. ทะเบียนผู้พัก

22. แบบสัญญาเช่าหอพัก

23. คู่มือการปฏบัติงานหอพัก ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558

ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-773229 หรือ 081-2709912

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่

พัฒนาชุมชน

การดำเนินการเกี่ยวกับหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558


การดำเนินการเกี่ยวกับหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องและแบบคำขอแนบพร้อมกัน พร้อมเอกสารประกอบตามที่แจ้งในแบบคำร้องหรือแบบคำขอ

โดยมีแบบต่างๆ ดังนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถอ่านคู่มือได้ตามข้อ 23

 

1. คำร้อง (ใช้แนบกรณีนอกเหนือจาก ข้อ 2 - 5)

2. คำร้องต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน นิติบุคคล

3. คำร้องต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน บุคคลธรรมดา

4. คำร้องต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน

5. คำร้องขอยกเลิกหอพัก

6. แบบคำขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา

7. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา หพ.1

8. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน หพ.2

9. คำขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน หพ.9

10. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน หพ.3

11. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน หพ.10

12. คำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน หพ.7

13. คำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา หพ.6

14. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก หพ.8

15. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน หพ.11

16. คำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก หพ.5

17. คำขอดัดแปลงหอพัก หพ.4

18. ใบแจ้งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก

19. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก

20. ระเบียบประจำหอพัก

21. ทะเบียนผู้พัก

22. แบบสัญญาเช่าหอพัก

23. คู่มือการปฏบัติงานหอพัก ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558

ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-773229 หรือ 081-2709912

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่