เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

ขอมีบัตรคนพิการ


เอกสารประกอบขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

  1. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการ/กรณีต้องการผู้ดูแลให้แนบสำเนาบัตรประชาชนด้วยโดยคนพิการและผู้ดูแลต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน หากอยู่        คนละทะเบียนบ้านกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ/กรณีต้องการผู้ดูแลให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วยโดยคนพิการและผู้ดูแลต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน หากอยู่คนละทะเบียนบ้านกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
  3.  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
  4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอมีบัตรคนพิการ

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่

พัฒนาชุมชน

ขอมีบัตรคนพิการ


เอกสารประกอบขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

  1. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการ/กรณีต้องการผู้ดูแลให้แนบสำเนาบัตรประชาชนด้วยโดยคนพิการและผู้ดูแลต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน หากอยู่        คนละทะเบียนบ้านกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ/กรณีต้องการผู้ดูแลให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วยโดยคนพิการและผู้ดูแลต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน หากอยู่คนละทะเบียนบ้านกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
  3.  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
  4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอมีบัตรคนพิการ

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่