เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

ขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบ

ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ

3. สำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

4. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ /ถ้าไม่มีต้องให้กำนันหรือ   

   ผู้ใหญ่บ้านรับรองตามแบบ ศพส.02 และแนบสำเนาบัตรข้าราชการ 

   ด้วย

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่

พัฒนาชุมชน

ขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี


เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบ

ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ

3. สำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

4. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ /ถ้าไม่มีต้องให้กำนันหรือ   

   ผู้ใหญ่บ้านรับรองตามแบบ ศพส.02 และแนบสำเนาบัตรข้าราชการ 

   ด้วย

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่