เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์


เอกสารประกอบลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง

4. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อความว่า “เป็นผู้ป่วยเอดส์” เท่านั้น

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่

พัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์


เอกสารประกอบลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง

4. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อความว่า “เป็นผู้ป่วยเอดส์” เท่านั้น

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่