เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ


เอกสารประกอบลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ใช้ได้ทุกธนาคาร

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร.075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่

พัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ


เอกสารประกอบลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ใช้ได้ทุกธนาคาร

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร.075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่