เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรฐานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การดำเนินการและจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 บทที่ 3 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย
บทที่ 4 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถล่ม
บทที่ 5 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
บทที่ 6 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแล้ง
บทที่ 7 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอากาศหนาว
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
รายนามคณะกรรมการ

 

 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา