เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง


นางนัยน์ปพร สิริชยานนท์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นายธนภัทร ลิ่มตระกูล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางชมัยพร ทองคำชุม

นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางศุภวรรณ เพชรช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนฤมล ไชยศร

นักวิชาการพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน

--- ( ว่าง ) ---

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์

นางสาวมยุรัตร ศักดิ์ณรงค์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวกัลยา ชูศรี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นางปิยะกานต์ รัตนคช

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497