เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง


นางธัญญรัศม์ คงวัดใหม่

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

- ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางศุภวรรณ เพชรช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ

นักวิชาการพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางชมัยพร ทองคำชุม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน

นางเยาวลักษณ์ พรหมศร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

- ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวมยุรฉัตร ศักดิ์ณรงค์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางสาวกัลยา ชูศรี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวอังคณา อินทร์แก้ว

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่