เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง


นางธัญญรัศม์ คงวัดใหม่

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

งานการเงินและบัญชี

- ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางศุภวรรณ เพชรช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ

นักวิชาการพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

- ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน

นางเยาวลักษณ์ พรหมศร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์

นางสาวมยุรฉัตร ศักดิ์ณรงค์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวกัลยา ชูศรี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

- ว่าง-

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122