เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง


นางธัญญรัศม์ คงวัดใหม่

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นายธนภัทร ลิ่มตระกูล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางชมัยพร ทองคำชุม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางศุภวรรณ เพชรช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ

นักวิชาการพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน

นางสาวอุบลรัตน์ สุขศรีแก้ว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์

นางสาวมยุรฉัตร ศักดิ์ณรงค์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวกัลยา ชูศรี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

- ว่าง-

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา