เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศทางทิศตะวันออกของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอำเภอทุ่งสง กับอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีภูเขาใหญ่หลายลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสาย    พื้นที่เป็นควนเขา  และมีลำคลองลำห้วยสลับกันเป็นจำนวนมาก  เช่น  คลองท่าโหลน  คลองชัยศรี  คลองโยง  คลองปากแพรก  เป็นต้น  และลักษณะของพื้นที่จะลาดเทลงมาทางทิศตะวันตกเรื่อยๆ  จนสุดแนวเขตของตำบล  บางส่วนซึ่งจะเป็นที่ราบของตำบล

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่