เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

ภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศทางทิศตะวันออกของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอำเภอทุ่งสง กับอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีภูเขาใหญ่หลายลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสาย    พื้นที่เป็นควนเขา  และมีลำคลองลำห้วยสลับกันเป็นจำนวนมาก  เช่น  คลองท่าโหลน  คลองชัยศรี  คลองโยง  คลองปากแพรก  เป็นต้น  และลักษณะของพื้นที่จะลาดเทลงมาทางทิศตะวันตกเรื่อยๆ  จนสุดแนวเขตของตำบล  บางส่วนซึ่งจะเป็นที่ราบของตำบล

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497