เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองการศึกษา


--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวพิมพ์อัปสร รัตนบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางนิยม สังขจาย

ครูคศ.2

นางนิธิพร โหสิ

ครูคศ.2

นางกรุณา สุวนันทวงศ์

ครูคศ.2

นางนิพาภรณ์ ไชยศร

ครูคศ.2

นางณัชชา เดชแก้ว

ครูคศ.2

นางสาวลมุล จันทร์ขาว

ครูคศ.2

นางสาวทัศนีย์ เกิดศิริ

ครูคศ.2

นางอุมารินทร์ เสนประเสริฐ

ครูคศ.1

-ว่าง-

ครูคศ.2

นางสาวพลอยอัปสร บัวทิพย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

- ว่าง-

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ แก้วสุขสุด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างภารกิจ)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122