เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

ทำเนียบบุคลากร

กองช่าง


ว่าที่ ร.ต.จรวย โมสิโก

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ชัย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

งานผังเมือง

นายวีรยุทธ ศรีนวลชาติ

ผุ้ช่วยช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ฝ่ายการโยธา

นายญฒม์ธนันตร์ สังข์เพรช

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานโยธา

--- ( ว่าง ) ---

นายช่างโยธา

งานสาธารณูปโภค

นายธีระยุทธ์ ยอดระบำ

นายช่างไฟฟ้า

นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497