เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ


นายคำนึง จันทร์คง

ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

นายสมมารถ อุ้ยสั้ว

รองปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

นายสุเมศ มณีนิล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางธัญญรัศม์ คงวัดใหม่

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนันตชัย เขียวจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่