เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

การเมืองการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

 

1.  ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่)

ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  มาจากการเลือกตั้งของแต่ละเขต  จำนวน  2  เขตเขตเลือกตั้งละ 6 คน  รวม  12  คน  สภาเทศบาล  คัดเลือกประธานสภาฯ  1  คน  รองประธานสภาฯ  1  คน  และเลขานุการสภาฯ  1  คน  ตามมติที่ประชุมสภาฯ

 

 

2.ฝ่ายบริหาร

ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี 1  คน  และนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  2  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1  คน

 

 

 

3.ส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นกอง/ฝ่ายและงาน โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักและกองนั้นๆ และภายในสำนัก / กองจะแยกเป็นฝ่ายและงาน  โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

 

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่