เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

 
"เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม นำสู่อาชีพ"

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายในหลักธรรมาภิบาล

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสสังคมและคุณภาพชีวิต

 

 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497