เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

 
เป็นแหล่งการเรียนรู้   มีแหล่งท่องเที่ยว และเกษตรที่มีคุณภาพ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย

 

 

พันธกิจหลักการพัฒนา

 

1. ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียรู้ ของ    ประชาชนทุกรูปแบบ

2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพด้านเกษตรของประชาชน

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  โดยการพัฒนาด้าน  การเมืองการบริหาร

5. การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497