เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

การบริการขั้นพื้นฐาน

1. การคมนาคม ขนส่ง

การคมนาคม ขนส่ง ในเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ มีถนนสายหลัก ดังนี้

 - ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403)

- ถนนเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41)

ภายในเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ มีถนนหินคลุก  จำนวน  58 สาย  ถนนลาดยาง  จำนวน  33 สาย และถนนคอนกรีต  จำนวน 34 สาย

- การเดินทางสามารถเดินทางได้ โดยรถยนต์ , รถโดยสารประจำทาง ,รถไฟ(สถานีรถไฟบ้านไสใหญ่)

2. การสื่อสาร โทรคมนาคม

                        - การไปรษณีย์อนุญาตเอกชน บ้านไสใหญ่                     จำนวน  1  แห่ง

                        - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                                        จำนวน  3  แห่ง

                        - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                             จำนวน  3  แห่ง

                        - อินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการฟรี  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

3. การไฟฟ้า

                                    - ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497