เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ที่ตั้งและอาณาเขต

 

 

 ตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสงไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ  6  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้

            ทิศเหนือ            จด         ตำบลนาหลวงเสน              อำเภอทุ่งสง           จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ทิศใต้                 จด         ตำบลที่วัง                        อำเภอทุ่งสง           จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ทิศตะวันออก        จด         ตำบลร่อนพิบูลย์                อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ทิศตะวันตก          จด         เทศบาลเมืองทุ่งสงและตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื้อที่

                 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ  77.96  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,726  ไร่  ประมาณร้อยละ  9.71  ของพื้นที่อำเภอทุ่งสง   (อำเภอทุ่งสงมีพื้นที่ประมาณ  802.977  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  501,860.02  ไร่)  หรือประมาณร้อยละ  0.22  ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  (จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ  9,942.50  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,214,064  ไร่)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา