เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

--- ( ว่าง ) ---

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานรักษาความสะอาด

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานควบคุมป้องกันโรค

งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม

งานธุรการ

นางปณรส ผลอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปรีดา หอมหวล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา