เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

--- ( ว่าง ) ---

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานรักษาความสะอาด

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานควบคุมป้องกันโรค

งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม

งานธุรการ

นางสาวปาริชาติ จำศูนย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางปรีดา หอมหวล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่