เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนการดำเนินงานประจำปี

จัดเก็บทำแผนปฏบัติการจัดเก็บค่่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560


จัดเก็บทำแผนปฏบัติการจัดเก็บค่่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  2560

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา