เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ บริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย เสนอราคาและเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระบะเทท้าย ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน


  ******ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ บริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย เสนอราคา******

และเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระบะเทท้าย ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ตามร่างขอบเขตของงาน เพื่อใช้ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและใช้ในการกำหนดราคากลาง โดยสามารถส่งใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ภายใน  3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ มาที่ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 ,เว็บไซต์ www.thamyaicity.go.th หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-773229 ต่อ 107

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร /KK/userfiles/files/TOR จัดซื้อรถกระบะเทท้าย ขับเคลื่อน 4 ล้อ.pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่