เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่ บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่มองค์กรชุมชน ในตำบลถ้ำใหญ่ เพื่อการจัดส่งโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำร่่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2560 -2570)ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่