เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ด่วน เรื่อง การบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


ประชาสัมพันธ์ ด่วน
เรื่อง การบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
ด้วยในขณะนี้เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ได้ดำเนินการจัดหาที่ทิ้งขยะได้แล้ว ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งเป็นสถานที่กำจัดขยะของเอกชน เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการใช้บริการจัดเก็บขยะครัวเรือนได้ตามปกติแล้ว อนึ่งเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ มีราคา กิโลกรัมละ 75 สตางค์ ต่อครั้ง ซึ่งเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่มีปริมาณขยะวันละ 8-10 ตัน ทำให้เทศบาลแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ช่วนกันกำจัดขยะอินทรีย์ที่สามารถกำจัดได้ในครัวเรือน เพื่อทางเทศบาลได้ดำเนิน
งบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่น ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่