เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


        นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องรอ ครม. เห็นชอบงบเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้ขอรับสิทธิ์สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับลงทะเบียน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการรับรองสถานะครัวเรือน
        ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระหว่างเดือนเมษายน ถึงกันยายน 2561 ส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับเงินล่าช้า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจ่ายต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560
        ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว กระทรวง พม. จะได้ประสานกรมบัญชีกลางในการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0-7535-6165 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้วผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวจาก NNT 30 เม.ย. 2561

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่