เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

9. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา และจำนวนครั้งการมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่