เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

รายงานผละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ก่ีปกครองส่วนท้องถิ่น ITAS ประจำปี 2564


รายงานผละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ก่ีปกครองส่วนท้องถิ่น   ITAS   ประจำปี  2564

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่