เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

ประกาศจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


ประกาศจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา