เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสธารณะผ่านทางเว็ปไซต์


ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสธารณะผ่านทางเว็ปไซต์

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่