เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา