เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


เอกสารประกอบลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/กรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

   ใช้สูติบัตรแทน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ใช้ได้ทุกธนาคาร

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา