เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

งานบุคลากร

คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ


คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ

พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานข้าราชการท้องถิ่น
       พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่นนี้ จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอธิบายถึงคำจำกัดความของระดับการแสดงออกของสมรรถนะแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 จะใช้คู่กับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะเป็นเครื่องมือในการใช้เพื่อทำความตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีสมรรถนะอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
  • 1 สมรรถนะประจำผู้บริหาร
  • 2 สมรรถนะประจำสายงาน
  • 3 สมรรถนะหลัก
​    
             จัดทำโดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
เอกสารแนบ :
 
 
 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา