เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมูที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมูที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1. ตาราแสดงวงเงิน

2. ประมาณราคาการก่อสร้าง 

3. ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานทาง

4. ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานทาง 2

5. ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานทาง 3

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา