เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


เอกสารประกอบรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียนประเภทออมทรัพย์ ใช้ได้เพียง 3 ธนาคารเท่านั้น  ได้แก่ กรุงไทย , ธกส. หรือ ออมสิน

3. สำเนาสูติบัตรเด็ก

4. สำเนาสมุดฝากครรภ์ (สมุดสีชมพู ถ่ายหน้าชื่อว่ากรมอนามัย)

5. สำเนาบัตร อสม. ผู้รับรองคนที่ 1

6. สำเนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับรองคนที่ 2

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หน้าที่ 1

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หน้าที่ 2

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หน้าที่ 3

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา